Luật sư Lê Kim Ngọc

1588 lượt xem

Luật sư Cộng sự

Mail: ngoc.lk@cilaf.vn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh​​​​

Luật sư Ngọc là luật sư công sự Cilaf& Partners, chuyên viên tư vấn về các lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, đầu tư và hợp đồng thương mại. Luật sư Ngọc có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp và tham gia tranh tụng, giải quyết các tranh chấp. Bà đã từng tham gia tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đất đai, hôn nhân gia đình….

Thành viên các tổ chức

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ

Đào tạo

Cử nhân Luật (LL.B) - CTU, Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề

Lao động

Bất động sản

Thương mại

Giải quyết tranh chấp lao động, đất đai, thương mại...

Tư vấn chuyên ngành

Bất động sản;

Hợp đồng thương mại;

Tài chính - Ngân hàng;

Đại diện ngoài tố tụng.