Đầu tư

Để gia nhập thị trường, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

– Tư vấn pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: một nhà đầu tư nước ngoài có ý định đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư cần quan tâm những vấn đề pháp lý trong giai đoạn chuẩn bj đầu tư như những vấn đề chung về đầu tư tại Việt Nam; các loại hình kinh doanh, ưu nhược, khả năng chuyển đổi; dự án đầu tư, cấu trúc vốn, người quản lý doanh nghiệp, thuế và các vấn đề khác như lao động, đất đai, sở hữu trí tuệ…

– Tư vấn thẩm tra đổi tác (Due Diligence- DD) khi khác hàng đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp đang tồn tại. Bao gồm hoạt động xem xét toàn bộ hoạt động, nội tình của doanh nghiệp mục tiêu, đưa ra bức tranh đầy đủ nhất, chi tiết nhất về doanh nghiệp mục tiêu, đưa ra báo cáo chi tiết, phát hiện những rủi ro, tồn tại pháp lý làm cơ sở để các bên đàm phán về các thỏa thuận thương mại trong giao dịch góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

– Tư vấn thủ tục đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần bao gồm các hoạt động lựa chọn công ty mục tiêu, điều tra chi tiết, thương thảo và ký kết hợp đồng, xin các phê chuẩn về chủ trương, đăng ký giao dịch và hoàn tất giao dịch.

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư đối với hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài khi tham gia hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

– Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới, hoặc thay đổi, bổ sung giấy phép của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, bao gồm cả dịch vụ liên quan đến mẫu dấu, mã số thuế, mở tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng, kê khai thuế ban đầu; và các giấy phép con khác.

– Tư vấn triển khai và thực hiện dự án đầu tư bao gồm: hoàn thiện hồ sơ địa điểm thực hiện dự án và hồ sơ doanh nghiệp liên quan đến dự án đầu tư; hoàn thiện các thủ tục pháp lý; hoàn thiện hồ sơ điều hành; đăng ký điều chỉnh đầu tư.

– Tư vấn về giải thể và thanh lý dự án đầu tư: điều kiện, hình thức, trình tự thủ tục giải thế, thanh lý dự án.

Đầu tư ra nước ngoài

– Tư vấn về hình thức đầu tư.

– Tư vấn về trình tự, thủ tục đầu tư ra nước ngoài: xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài; đăng ký hình thức đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.

Đầu tư công và đầu tư mua sắm tài sản

– Tư vấn pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư đối với hợp đồng đối tác công tư (PPP).

– Tư vấn pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư mua sắm, đấu thầu và mua sắm công.

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư

– Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.

– Hình thức giải quyết tranh chấp.