Doanh nghiệp

 

Tư vấn pháp lý thường xuyên 

Việc điều hành quản lý kinh doanh hàng ngày, việc xem xét lại hoạt động nào đó có phù hợp với pháp luật không và điều này cần được giải quyết nhanh và phù hợp. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Rà soát và tư vấn các thỏa thuận, Hợp Đồng và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Việt Nam theo yêu cầu của Công ty;

– Rà soát, tư vấn, xây dựng các tài liệu, văn bản nội bộ và cung cấp ý kiến pháp lý sơ bộ cho các vấn đề liên quan đến quản trị nội bộ của Công ty;

– Rà soát, tư vấn, xây dựng các quy trình tuân thủ pháp luật cho Công ty đối với các lĩnh vực được yêu cầu;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến lao động;

– Tư vấn pháp lý cho các hoạt động hằng ngày khác của doanh nghiệp;

– Tư vấn các quy định pháp luật liên quan và áp dụng các quy định pháp luật đối với các hoạt động của doanh nghiệp;

– Thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các chương trình huấn luyện nâng cao chuyên môn pháp lý cho các nhân viên của Công ty, theo nội dung chương trình thỏa thuận giữa khách hàng ty và CILAF;

– Cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến quản trị nội bộ, hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề liên quan khác mà doanh nghiệp có quan tâm;

– Thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Quản trị công ty

Quản trị công ty là thủ tục và quy trình mà theo đó một tổ chức được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị công ty quy định rõ việc phân chia quyền lợi và trách nhiệm giữa các đối tượng tham gia khác nhau trong tổ chức, như Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, Ban điều hành, cổ đông, chủ sở hữu và các bên có quyền lợi liên quan khác và đặt ra các nguyên tắc và thủ tục cho việc ra quyết định. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Tư vấn, xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động công ty;

– Tư vấn, xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ phục vụ quản trị công ty;.

– Tư vấn, xây dựng cơ chế phân quyền, phân nhiệm các cấp quản trị, quản lý, điều hành công ty.

– Tư vấn, xây dựng quy trình quản trị nội bộ công ty.

– Tư vấn trình tự thủ tục để ra các quyết định trong quản trị nội bộ công ty.

Tuân thủ

Hoạt động tuân thủ luôn được đặt ra đối với tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy một hoạt đồng lớn, đa ngành nghề, doanh nghiệp niêm yết. Hoạt động tuân thủ nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động nội bộ tuân thủ quy trình quy chế nội bộ, ngăn ngừa rủi ro, tổn thất hoặc hành vi biển thủ của nhân viên. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners cung cấp dịch vụ như sau:

– Tư vấn, đánh giá và báo cáo rủi ro pháp lý việc tuân thủ doanh nghiệp trong các ngành nghề và lĩnh vực của pháp luật.

– Đề xuất phương án tuân thủ được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu khách hàng.

– Đào tạo và huấn luyện cho nhân viên.

– Điều tra gian lận, biển thủ doanh nghiệp.

Thư ký công ty

Thư ký là trợ thủ đắc lực cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban điều hành. Một thư ký tốt sẽ giúp cho Công ty tiến hành các cuộc họp đúng luật, quan hệ cổ đông, …Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Soạn thảo các văn bản liên quan đến tiến độ góp vốn của cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp (như Chứng nhận góp vốn/sở hữu cổ phần) sau khi thành lập hoặc khi có thay đổi về vốn;

– Thực hiện các công tác chuẩn bị (như thông báo và gửi thông báo cuộc họp, soạn thảo chương trình họp, nội dung cuộc họp) và tham gia cuộc họp với tư cách thư ký để soạn thảo biên bản họp, nghị quyết trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành theo yêu cầu của doanh nghiệp;

– Tham gia soạn thảo/hoàn thiện và nộp các báo cáo định kỳ bắt buộc của doanh nghiệp Việt Nam cho cơ quan Nhà nước, bao gồm: báo cáo liên quan đến đầu tư (trong nước hoặc ra nước ngoài), báo cáo liên quan đến lao động nước ngoài; theo dõi và gửi thống báo nhắc nhở doanh nghiệp khi đến thời hạn nộp các báo cáo.

– Các công việc hành chính khác, theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Thương mại

Muc tiêu của doanh nghiệp là tiến hành các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Tư vấn pháp lý liên quan đến các hoạt động thương mại của doanh nghiệp; đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.

– Tư vấn, thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại.

– Tư vấn pháp lý, thực hiện thủ tục xin các giấy phép trong các lĩnh vực gia công, phân phối, bán lẻ, cung cấp dịch vụ, thương mại. Đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cạnh tranh

Khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp thường gặp phải vấn đề pháp lý về cạnh tranh mà đôi lúc chưa nhận dạng được hành vi vi phạm như tập trung kinh tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Tuân thủ việc mua bán, sáp nhâp và liên doanh, tập trung kinh tế.

– Cáo buộc và khiếu nại hành vi chống cạnh tranh.

 – Các điều tra của Cục Quản lý Cạnh tranh Việt Nam.

– Xem xét các tài liệu xúc tiến thương mại.

Thuế

Pháp luật về thuế là lĩnh vực phức tạp vì sự đa dạng các sắc thuế, cách tính thuế, ưu đãi thuế và thường được thay đổi, cập nhật liên tục. Do đó, Khách Hàng đôi lúc không tuân thủ dẫn đến những rủi ro về thuế cho các năm tiếp theo, gây tổn thất cho Khách hàng. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Tư vấn pháp luật về thuế trong hoạt động doanh nghiệp;

– Đại diện khách hàng trong các cuộc tranh chấp, điều tra hoặc thanh kiểm tra thuế;

– Tư vấn pháp luật về thuế khi sáp nhập, mua lại và cấu trúc doanh nghiệp.