M&A, tái cấu trúc

M&A (Mua bán và sáp nhập)

Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp (Merger and Acquisitions) là hoạt động không còn xa lạ đối với các nhà đầu tư hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam đã và đang tham gia các Hiệp đình thương mại. Điều này đã nên làng sóng Mua bán & Sáp nhập của các nhà đầu tư không chỉ đối với nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Thẩm định pháp lý;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán và sáp nhập và các hợp đồng liên quan;

– Các giấy phép;

– Quản trị doanh nghiệp;

– Khai báo cạnh tranh khi sáp nhập.

Tổ chức lại doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang ngày càng phát triển hoặc mô hình hoạt động hiện tại chưa thực sự hiệu quả, nhưng chiếc áo hiện tại không còn phù hợp nữa cho hoạt động kinh doanh, đồi hỏi cần một chiếc áo mới với cơ cấu tổ chức mới, quản trị mới phù hợp với chiến lược mới. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Chuyển đổi giữa các loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần và ngược lại, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.

– Chia các cổ đông, thành viên và tài sản của công ty TNHH, Công ty cổ phần để thành lập hai hay nhiều công ty mới.

– Tách công ty cổ phần, công ty TNHH để thành lập một hoặc một số công ty TNHH hoặc công ty cổ phần mới mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia tách.

– Hợp nhất hai hoặc một số công ty để hình thành công ty mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

– Sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Phá sản, giải thể

Trong kinh doanh, việc gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi, và tìm một phương án pháp lý tối ưu nhằm đảm bảo quyền lợi ích của các bên liên quan đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Tư vấn thủ tục tố tụng phá sản doanh nghiệp tại Việt Nam;

– Quản tài viên;

– Tư vấn xây dựng phương án phục hồi tài chính.

– Giải thể doanh nghiệp