Sở hữu trí tuệ

 

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô cũng quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt khi pháp luật Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế, đổi hỏi việc tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu hữu trí tuệ không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mà còn cả thị trường quốc tế. Việc tuân thủ luật sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp tự bảo vệ khỏi sự xâm phạm của bên vi phạm, chống hàng giả, hàng nháy, chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Chuyển giao công nghệ

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ và các hợp đồng liên quan;

Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ ra nước ngoài, nước ngoài vào Việt Nam và giữa các bên trong nước.

Nhượng quyền

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng quyền thương mại và các hợp đồng liên quan;

Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuân thủ bản quyền

Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền trong và ngoài nước;

Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp pháp lý yêu cầu các đối tượng sử dụng bản quyền trái luật thực hiện đầy đủ bản quyền.

Bảo hộ thương hiệu

Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu trong và ngoài nước;

Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp pháp lý yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi sử dụng thương hiệu, tác phẩm trái luật.

Công nghệ, phần mền máy tính

Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ phầm mềm máy tính trong và ngoài nước;

Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng liên quan đến chuyển phần mềm máy tính và các hợp đồng liên quan;

Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp pháp lý yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi sử dụng phầm mềm trái luật.