XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

Quy chế quản lý nội bộ trong doanh nghiệp là văn bản nội bộ do doanh nghiệp ban hành để điều chỉnh các quan hệ đối nội trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu điều lệ công ty chỉ quy định cơ bản các nguyên tắc về quản trị công ty của các thành viên sáng lập thì các quy chế quản lý nội bộ sẽ quy định chi tiết các nguyên tắc này để áp dụng trong hoạt động hằng ngày của công ty.

Khác với điều lệ, quy chế quản lý nội bộ không bắt buộc phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Các quy chế này có thể được xây dựng và tiếp tục hoàn tất trong quá trình hoạt động sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tùy theo quy mô, nhu cầu quản trị, cơ cấu tổ chức cũng như đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp, các quy chế quản trị nội bộ được xây dựng phù hợp. Việc xây dựng các quy chế nội bộ phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với tính chất của từng doanh nghiệp và phải phù hợp với quy định của pháp luật. Các quy chế quản lý nội bộ thường được các doanh nghiệp xây dựng có thể bao gồm:

 • Quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Quy chế quản trị nhân sự: quy định về tuyển dụng lao động, đào tạo nhân sự;
 • Quy chế tiền lương, tiền thưởng;
 • Nội quy lao động;
 • Thỏa ước lao động tập thể;
 • Quy chế về văn hóa doanh nghiệp;
 • Quy chế quản lý tài chính;
 • Quy chế đầu tư;
 • Quy chế quản lý hợp đồng của doanh nghiệp;
 • Quy chế về quy tắc ứng xử với khách hàng;
 • Quy chế bảo vệ bí mật bảo mật thông tin.
 • Và các quy chế khác…

Cilaf & Partners với những luật sư có nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp quý doanh nghiệp rà soát và đánh giá hệ thống quy chế hiện hành, đồng thời đề xuất xây dựng được hệ thống quy chế nội bộ đầy đủ, chính xác, hiệu quả nhất và phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *