Doanh nghiệp

3033 lượt xem

Hàng ngày, doanh nghiệp còn phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý, đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý hiện hữu và tìm ẩn. Với định hướng phát triển sâu rộng về lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Cilaf&Partners và đội ngũ Luật sư cộng sự tự tin mang đến những dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp như sau:

a) Quản trị doanh nghiệp

- Tư vấn, xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động công ty;

- Tư vấn, xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ phục vụ quản trị công ty;

- Tư vấn, xây dựng cơ chế phân quyền, phân nhiệm các cấp quản trị, quản lý, điều hành công ty;

- Tư vấn, xây dựng quy trình quản trị nội bộ công ty;

- Tư vấn trình tự thủ tục để ra các quyết định trong quản trị nội bộ công ty.

b) Tuân thủ

Hoạt động tuân thủ luôn được đặt ra đối với tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy một hoạt đồng lớn, đa ngành nghề, doanh nghiệp niêm yết. Hoạt động tuân thủ nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động nội bộ tuân thủ quy trình quy chế nội bộ, ngăn ngừa rủi ro, tổn thất hoặc hành vi biển thủ của nhân viên. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners cung cấp dịch vụ như sau:

- Tư vấn, đánh giá và báo cáo rủi ro pháp lý việc tuân thủ doanh nghiệp trong các ngành nghề và lĩnh vực của pháp luật.

- Đề xuất phương án tuân thủ được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu khách hàng.

- Đào tạo và huấn luyện cho nhân viên.

- Điều tra gian lận, biển thủ doanh nghiệp.

c) Thư ký công ty

Thư ký là trợ thủ đắc lực cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban điều hành. Một thư ký tốt sẽ giúp cho Công ty tiến hành các cuộc họp đúng luật, quan hệ cổ đông, …Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến tiến độ góp vốn của cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp (như Chứng nhận góp vốn/sở hữu cổ phần) sau khi thành lập hoặc khi có thay đổi về vốn;

- Thực hiện các công tác chuẩn bị (như thông báo và gửi thông báo cuộc họp, soạn thảo chương trình họp, nội dung cuộc họp) và tham gia cuộc họp với tư cách thư ký để soạn thảo biên bản họp, nghị quyết trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành theo yêu cầu của doanh nghiệp;

- Tham gia soạn thảo/hoàn thiện và nộp các báo cáo định kỳ bắt buộc của doanh nghiệp Việt Nam cho cơ quan Nhà nước, bao gồm: báo cáo liên quan đến đầu tư (trong nước hoặc ra nước ngoài), báo cáo liên quan đến lao động nước ngoài; theo dõi và gửi thông báo nhắc nhở doanh nghiệp khi đến thời hạn nộp các báo cáo.

- Các công việc hành chính khác, theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.