Sở hữu trí tuệ

2504 lượt xem

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô cũng quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt khi pháp luật Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế, đổi hỏi việc tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu hữu trí tuệ không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mà còn cả thị trường quốc tế. Việc tuân thủ luật sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp tự bảo vệ khỏi sự xâm phạm của bên vi phạm, chống hàng giả, hàng nháy, hạn chế hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cilaf & Partners sẽ hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm và không giới hạn việc:

Bảo hộ nhãn hiệu

- Tư vấn pháp lý về nhãn hiệu;

- Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu bao gồm kiểm tra khả năng đáp ứng điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu, tra cứu và rà soát nhằm đánh giá về khả năng phân biệt của nhãn hiệu;

- Soạn thảo, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Bảo hộ sáng chế

- Tư vấn pháp lý về sáng chế;

- Tra cứu, đánh giá khả năng được bảo hộ của sáng chế;

- Soạn thảo bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích: bản mô tả sáng chế là tài liệu bắt buộc trong đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích, không những là tài liệu kỹ thuật để công khai các nội dung kỹ thuật ra trước công chúng, mà còn là tài liệu xác định phạm vi quyền đối với sáng chế. Do đó, bản mô tả phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế/giải pháp hữu ích. Công việc soạn thảo bản mô tả bao gồm tư vấn, phân tích nhằm xác định nội dung bản mô tả và chuẩn bị, soạn thảo bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ, theo đuổi đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn pháp lý về kiểu dáng công nghiệp

- Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Soạn thảo, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tuân thủ bản quyền

- Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền trong và ngoài nước;

- Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp pháp lý yêu cầu các đối tượng sử dụng bản quyền trái luật thực hiện đầy đủ bản quyền

Nhượng quyền thương mại

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại và các hợp đồng liên quan;

- Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuyển giao công nghệ

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ và các hợp đồng liên quan;

- Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ ra nước ngoài, nước ngoài vào Việt Nam và giữa các bên trong nước.

Giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

- Tư vấn, soạn thảo thư khuyến cáo, công văn liên quan;

- Đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp pháp lý yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trái luật.