Luật Giá 2023 - Tổng hợp những điểm mới Doanh nghiệp cần lưu ý

895 lượt xem

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Quốc hội vừa ban hành luật giá mới nhất là Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. So với Luật Giá 2012, Luật Giá 2023 có những thay đổi mới nổi bật như sau:

1. Bổ sung nguyên tắc áp dụng Luật Giá với các Luật khác

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Giá 2023 quy định áp dụng Luật Giá và pháp luật có liên quan như sau:

Một là, trường hợp có quy định khác nhau về giá giữa Luật Giá và luật khác được ban hành trước ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật Giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Giá 2023. Theo Khoản 1 Điều 74 thì Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Do đó, kể từ ngày Luật Giá năm 2023 có hiệu lực mà luật khác và Luật Giá năm 2023 có quy định khác thì áp dụng Luật Giá năm 2023.

Hai là, trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về quản lý, điều tiết giá khác với quy định tại Luật Giá thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật Giá, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó.

Ba là, trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành có quy định bổ sung hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì phải đánh giá tác động chính sách; hàng hóa, dịch vụ đó phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật Giá năm 2023; đồng thời quy định rõ về thẩm quyền, trách nhiệm định giá, hình thức định giá đối với hàng hóa, dịch vụ đó, xác định cụ thể về căn cứ, phương pháp định giá, việc ban hành văn bản định giá thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định tại Luật Giá, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó.

...

Theo như quy định trên, cơ bản Luật Giá sẽ điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến quản lý, điều tiết giá, thẩm định giá. Tuy nhiên, 6 trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Giá 2023 thì được thực hiện theo quy định tại luật chuyên ngành, cụ thể:

- Giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Giá nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở;

- Giá điện và giá các dịch vụ về điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực;

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

- Học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;

- Tiền bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan, tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được, tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2. Bổ sung thêm tiêu chí danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Luật Giá năm 2023 quy định hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Một là, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền Nhà nước sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về thương mại và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Hai là, tài nguyên quan trọng theo quy định của pháp luật về tài nguyên;

Ba là, hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Bốn là, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua, bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

So với Luật Giá 2012, Luật Giá 2023 đã bổ sung tiêu chí hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, sản xuất kinh doanh vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

3. Ban hành kèm theo Danh mục hàng hóa, dịch vụ

Luật Giá 2023 đã ban hành kèm theo 2 danh mục hàng hóa, dịch vụ:

Một là, danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

Hai là, danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá

4. Quy định rõ phạm vi hiệp thương giá

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật Giá 2023 quy định nguyên tắc hiệp thương giá được như sau:

Một là, các đối tượng đề nghị hiệp thương giá phải là tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện mua, bán hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 25 của Luật Giá 2023;

Hai là, việc tiếp nhận, tổ chức hiệp thương giá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; bên mua và bên bán đều phải có văn bản đề nghị hiệp thương giá;

Ba là, quá trình hiệp thương giá phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, tôn trọng quyền tự định giá của các bên đề nghị hiệp thương giá.

Tại Khoản 2 Điều 26 Luật Giá 2023 quy định thẩm quyền và trách nhiệm hiệp thương giá được quy định như sau:

Một là, Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý mà bên mua, bên bán hoặc cả 02 bên là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc đối tượng quy định tại pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

Hai là, Sở quản lý ngành, lĩnh vực hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý mà bên mua và bên bán không thuộc quy định tại điểm a khoản này

...

Theo như quy định trên, hiệp thương giá chỉ thực hiện giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp với vai trò trọng tài của Nhà nước

5. Quy định cụ thể về kê khai giá, niêm yết giá

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật Giá 2023 có quy định cụ thể về kê khai giá là mức giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tự quyết định và được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận kê khai. Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể về các hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá. Bên cạnh đó, tại Điều 29 Luật Giá 2023 cũng đã quy định cụ thể về việc niêm yết giá. Ngoài những thay đổi nổi bật trên, Luật Giá mới nhất 2023 còn có những thay đổi mới như sau:

- Sửa đổi, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá

- Quy định cụ thể về tham chiếu giá

- Quy định cụ thể về Doanh nghiệp thẩm định giá

Vậy nguyên tắc quản lý, điều tiết giá của Nhà nước là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Luật Giá 2023 quy định về nguyên tắc quản lý, điều tiết giá của Nhà nước như sau:

Một là, quản lý, điều tiết giá theo cơ chế thị trường phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; bảo đảm công khai, minh bạch, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Hai là, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và Nhà nước.

Ba là, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ công; có chính sách về giá phù hợp với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Khi nào áp dụng Luật Giá 2023?

Căn cứ tại Điều 74 Luật Giá 2023 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. Quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Giá năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Luật giá số 11/2012/QH13 hết hiệu lực từ ngày Luật Giá năm 2023 có hiệu lực.

Theo như quy định trên, Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 thay thế Luật Giá 2012. Tuy nhiên, quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Trên đây là một số điểm mới mà doanh nghiệp cần lưu ý của Luật Giá năm 2023 so với Luật Giá năm 2012. 

————————
Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT CiLAF & PARTNERS
Address: 234 Ngô Thì Nhậm, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Phone: 0706.68.78.68
Mail: contact@cilaf.vn
Website: www.cilaf.vn
Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage
Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners
Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn
Zalo OA: zalo.me/2884625428758109382