Quy định thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất

109 lượt xem

Ngày 28-5, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022. Theo đó, việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất được quy định như sau:

1. Đối tượng được gia hạn gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

       *Lưu ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

2. Thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

- Thời hạn nộp thuế GTGT (trừ thuế GTGT xuất nhập khẩu) của tháng, quý được gia hạn như sau:

Kỳ tính thuế

Thời hạn nộp thuế

Tháng 3

Chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2022

Tháng 4

Chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022

Tháng 5, 6, 7, 8

Chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022

Quý I

Chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2022

Quý II

Chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2022

- Đối với thuế TNDN

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II/2022. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022.

- Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

*Lưu ý:

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 của Nghị định.

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cùng với hồ sơ kê khai thuế (theo tháng hoặc theo quý) theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

- Phương thức nộp:

+ Gửi qua cổng thông tin điện tử;

+ Gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý;

+ Gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 01 lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

+ Trường hợp Giấy đề nghị không nộp cùng với hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì gia hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

+ Trường hợp các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan quản lý thuế khác nhau, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

- Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Nếu phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất:

+ Trong thời hạn gia thì cơ quan có văn bản thông báo về việc không gia hạn tiếp và phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian thực hiện gia hạn.

+ Sau khi hết thời gian gia hạn, người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

- Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Nghị định 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

#legalnews #tintucphaply #cilaf

————————

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: 88 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn